Minkema College | Home

Leermiddelen, ouderbijdrage en voorzieningen

Door de schoolleiding

Hieronder kunt u lezen op welke manier de leermiddelen worden besteld en geleverd en hoe de ouderbijdrage wordt gefactureerd. Als er vóór 15 juli besteld wordt worden de boeken voor de eerste schooldag geleverd. Van bestellingen die later binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat levering plaatsvindt vóór de eerste schooldag.

Bestelling van (gratis) leermiddelen 2018-2019

Scholen ontvangen van de overheid een bepaald bedrag voor het verstrekken van lesmateriaal. De school stelt het leermiddelenpakket per leerling vast. Deze leermiddelen (boeken en ander lesmateriaal) worden door uzelf/ de leerling besteld. Hieronder een korte samenvatting van de werkwijze.

Het leermiddelenpakket vindt u straks op uw persoonlijke inlogpagina op de website van www.vandijk.nl. Het verplichte (door de school betaalde) deel staat vast en u hoeft, indien van toepassing, alleen keuzevakken te kiezen.

(n.b.:De lijsten voor de chromebook-klassen atheneum en gymnasium staan beide onder het kopje “vwo”).

Op de website van van Dijk vindt u de stappen die nodig zijn om de leermiddelen te bestellen.

Let op: na bestelling (als de knop: BESTELLEN/AFRONDEN is geactiveerd) ontvangt u een e-mail. Als u geen e-mail ontvangt is de bestelling niet goed gegaan. Bestel dan nogmaals of neem contact op met de klantenservice van Van Dijk (088 20 30 303).

Bijdrage in voorzieningen

Een deel van de schoolkosten komt voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn zoals  zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld woordenboeken en atlassen. Ook de kosten voor werkweken en excursies vallen onder deze categorie.

De voorzieningen en overige zaken zijn per leerjaar/klas in uw persoonlijke omgeving weergegeven. Dat betekent dat alleen zichtbaar is wat voor uw situatie van belang is.

Het Minkema College heeft de uitvoering van het verzenden en de inning van de facturen uitbesteed aan de boekenleverancier Van Dijk.  Voor genoemde zaken ontvangt u de factuur dus van Van Dijk. De betalingen lopen ook via Van Dijk. U kunt na afronding van de bestelling betalen via Ideal of op rekening. Aan deze laatste optie zijn helaas extra kosten verbonden.

Het belang van de vrijwillige bijdrage

Er zijn ook  schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. De vrijwillige bijdrage wordt onder andere  ingezet voor de volgende activiteiten, voor zover deze niet gedekt worden uit de ouderbijdragen voor voorzieningen:

bibliotheek/mediatheek, eigen culturele activiteiten Minkema, sportdagen  en vieringen (kerst, sinterklaas, diploma’s). De bijdrage bedraagt komend schooljaar € 64,00.

Het Minkema College  heeft het Convenant Schoolkosten ondertekend. Dit heeft tot doel de schoolkosten transparant te maken en zo beperkt mogelijk te houden. In de schoolgids en op de website  staat ook een toelichting op de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig en een school zal en mag een leerling niet weigeren als ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen.

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage voldoen door onder het “keuzevak  vrijwillige bijdrage” het hokje aan te vinken.

Het Minkema College faciliteert de Ouderraden van beide scholen door de vrijwillige contributie  á € 7,00 te innen. Ook dit vindt u onder het kopje vrijwillige bijdrage. Op de website kunt u lezen wat de Ouderraad voor functies heeft.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar in samenspraak met de Ouderraad van de locatie van uw kind en met de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De beide Ouderraden houden toezicht op de besteding van de vrijwillige bijdragen. Daarnaast vindt er jaarlijks door een externe accountant controle  plaats.

 

Privacybescherming

Zowel het Minkema College als Van Dijk leven de bepalingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens na. Daarnaast houden Partijen zich aan de bepalingen van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (het “Privacy Convenant”).

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande bij u nog vragen zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar: leermiddelen@minkema.nl