Stichting Minkema College | Home

Privacy

Om de privacy van onze medewerkers te garanderen, werkt het Minkema College met een privacyreglement. Dit sluit aan bij de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De belangrijkste wetsbepalingen zijn als volgt samen te vatten.

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene over wie gegevens worden verwerkt, moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de verantwoordelijke en van het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
  • De gegevens moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

In ons privacyreglement voor personeel regelen we wie toegang heeft tot welke gegevens. Ook staat beschreven voor welke doeleinden gegevens worden geregistreerd en verstrekt.

Afspraken over privacy op schoolniveau zijn te vinden in de schoolgidsen van de Mink en Stein.