Stichting Minkema College | Home

Vacature RVT

Advertentie RvT Linkedin

Per 1 januari 2019 ontstaat wegens aflopen van de toegestane zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken voor vmbo, havo en vwo een vacature. De Raad van Toezicht is in verband hiermee op zoek naar een

   Lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Minkema College bestaat uit vijf personen (de voorzitter en vier leden) en wordt benoemd door de Gemeenteraad van Woerden op voordracht van de Raad van Toezicht. Door de Raad van Toezicht is voor de selectie van de te benoemen kandidaat een BenoemingsadviesCommissie ingesteld.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de continuïteit van de organisatie en het beleid en functioneren van de Bestuurder, doet dat onafhankelijk en onpartijdig en volgt in zijn functioneren de Code goed onderwijsbestuur van de VO-raad. Het belang van de organisatie als geheel staat daarbij centraal. De Raad vergadert ten minste zes keer per jaar; ieder lid neemt daarnaast deel aan de vergaderingen van de commissie(s) waarin hij of zij participeert en is bij gelegenheid aanwezig bij belangrijke schoolactiviteiten.

Wat wordt van het nieuwe lid verwacht?

Voor alle leden geldt een aantal algemene vereisten, zoals:

  • vertrouwdheid met de sector onderwijs en affiniteit met het voortgezet onderwijs, in het bijzonder het openbaar voortgezet onderwijs
  • onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en een kritische, constructieve opstelling
  • visie en strategisch inzicht
  • actuele leidinggevende en bij voorkeur bestuurlijke en toezichtervaring
  • bereidheid tot reflectie en (zelf)evaluatie.
  • academisch werk- en denkniveau

Ieder lid voldoet voorts aan een of meer specifieke competentie-eisen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die naast een actuele leidinggevende (bestuurders)achtergrond beschikt over ervaring als toezichthouder, aantoonbare ervaring op het terrein van (de kwaliteit van) onderwijs, en zo mogelijk ook financieel-economisch en/of hrm-terrein. Regionale binding en een actueel relevant netwerk verdienen de voorkeur. De Raad streeft bewust naar een samenstelling waarin diverse achtergronden en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

Procedure

De Raad van Toezicht streeft ernaar de geselecteerde kandidaat voorafgaande aan de formele ingangsdatum van de eerste zittingstermijn, 1 januari 2019, zo mogelijk drie maanden als adviseur binnen de Raad te laten meelopen als onderdeel van de inwerkperiode. Benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming. De vergoeding voor de werkzaamheden is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Reacties

Geïnteresseerden worden uitgenodigd uiterlijk 17 juli 2018 hun belangstelling schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken. Brieven met cv gaarne richten aan het secretariaat van de Raad van Toezicht van het Minkema College, Postbus 2120, 3440 DC Woerden of per e-mail aan D.Secr@minkema.nl. Begin september vinden de sollicitatiegesprekken plaats met de selectiecommissie.

Voor nadere informatie kunt u via het secretariaat (0348 - 48 41 09) contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw mr. G.M.M. Blokdijk, of met de bestuurder, de heer H. Heethuis.